વિષ્ણુ સહસ્રનામ ગુજરાતી PDF | vishnu sahasranamam gujarati pdf

Rate this post

vishnu sahasranamam gujarati pdf : નમસ્તે મિત્રો શિં તમે વિષ્ણુ સહસ્રનામ ગુજરાતી PDF શોધી રહ્યા છો? તો તમે યોગ્ય જગ્યા પર આવ્યા છો કારણ કે તમે અંહી થી વિષ્ણુ સહસ્રનામ ગુજરાતી PDF Download કરી શકશો. આ

Vishnu Sahasranamam Gujarati PDF Download

પ્રાર્થના ગુજરાતીમાં । Prarthana Lyrics in Gujarati PDF Download

વિષ્ણુ સહસ્રનામ ગુજરાતીમાં

 1. ૐ વિશ્વમૈ નમઃ 
 2. ૐ વિષ્ણવે નમઃ
 3. ૐ વષટકારાય નમઃ 
 4. ૐ ભૂતભવ્યભવત્પ્રભવે નમઃ 
 5. ૐ ભૂતકૃતે નમઃ 
 6. ૐ ભૂતભૃતે નમઃ 
 7. ૐ ભાવાય નમઃ 
 8. ૐ ભૂતાત્મને નમઃ
 9. ૐ ભૂત ભાવનાય નમઃ 
 10. ૐ પૂતાત્મને નમઃ 
 11. ૐ પરમાત્મને નમઃ 
 12. ૐ મુક્તાનામ પરમાર્યે ગતયે નમઃ
 13. ૐ અવ્યયાય નમઃ
 14. ૐ પુરુષાય નમઃ 
 15. ૐ સાક્ષિણે નમઃ 
 16. ૐ ક્ષેત્રજ્ઞાય નમઃ
 17. ૐ અક્ષરાય નમ 
 18. ૐયોગાય નમઃ 
 19. ૐ યોગવિદામ નેત્રે નમઃ 
 20. ૐ પ્રધાનપુરુષેશ્વરાય નમઃ
 21. ૐ નારસિંહવપુષે નમઃ 
 22. ૐ શ્રીમતે નમઃ
 23. ૐ કેશાવાય નમઃ 
 24. ૐ પુરુષોત્તમાય નમઃ
 25. ૐસર્વાય નમઃ 
 26. ૐ શર્વાય નમઃ 
 27. ૐ શિવાય ય નમઃ 
 28. ૐ સ્થાણવે નમઃ 
 29. ૐ ભૂતાયે નમઃ 
 30. ૐ નિષયે અવ્યયાય નમઃ
 31. ૐ સંભવાય નમઃ 
 32. ૐ ભાવનાય નમઃ 
 33. ૐ ભત્રે નમઃ 
 34. ૐ પ્રભવાય નમઃ 
 35. ૐ પ્રભવે નમઃ
 36. ૐ ઈશ્વરાય નમઃ 
 37. ૐ સ્વયંભુવે નમઃ 
 38. ૐ શંભવે નમઃ 
 39. ૐ આદિત્યાય નમઃ
 40. ૐ પુષ્કરાક્ષાય નમઃ 
 41. ૐ મહાસ્વનાય નમઃ 
 42. ૐ અનાદિનિધનાય નમઃ 
 43. ૐ ધાત્રે નમઃ 
 44. ૐ વિધાત્રે નમઃ 
 45. ૐ ધાતુરુત્તમાય નમઃ 
 46. ૐ અપ્રમેયાય નમઃ 
 47. ૐ હૃષીકેશાય નમઃ
 48. ૐ પદ્મનાભાય નમઃ 
 49. ૐ અમરપ્રભવે નમઃ 
 50. ૐ વિશ્વકર્મણે નમઃ 
 51. ૐ મનવે નમઃ 
 52. ૐ ત્વષ્ણે નમઃ 
 53. ૐ સ્થવિષ્ઠાય નમઃ 
 54. ૐ સ્થવિરાય નમઃ 
 55. ૐ ધ્રુવાય નમઃ 
 56. ૐ અગ્રાહ્યાય નમઃ 
 57. ૐ શાશ્વતાય નમઃ 
 58. ૐ કૃષ્ણાય નમઃ 
 59. ૐ લોહિતાક્ષાય નમઃ 
 60. ૐ પ્રતર્દનાય નમઃ
 61. ૐ પ્રભૂતાય નમઃ
 62. ૐ મઙલાય પરસ્મૈ નમઃ
 63. ૐ ઈશાનાય નમઃ 
 64. ૐ સ્ત્રિકકુબ્બાને નમઃ 
 65. ૐ પવિત્રાય નમઃ
 66. ૐ પ્રાણદાય નમઃ
 67. ૐ પ્રાણાય નમઃ
 68. ૐ જ્યેષ્ઠાય નમઃ 
 69. ૐ શ્રેષ્ઠાય નમઃ
 70. ૐ પ્રજાપતયે નમઃ 
 71. ૐ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ
 72. ૐ ભૂગર્ભાય નમઃ
 73. ૐ માધવાય નમઃ 
 74. ૐ મધુસૂદનાય નમઃ
 75. ૐ ઈશ્વરાય નમઃ
 76. ૐ વિક્રમિણે નમઃ
 77. ૐ ધન્વિને નમઃ
 78. ૐ મેધાવિને નમઃ
 79. ૐ વિક્રમાય નમઃ
 80. ૐ ક્રમાય નમઃ
 81. ૐ અનુત્તમાય નમઃ
 82. ૐ દુરાધર્ષાય નમઃ
 83. ૐ કૃતશાય નમઃ
 84. ૐ કૃતયે નમઃ 
 85. ૐ આત્મવતે નમઃ
 86. ૐ સુરેશાય નમઃ
 87. ૐ શરણાય નમઃ
 88. ૐ શર્મણે નમઃ
 89. ૐ વિશ્વરેતસે નમઃ
 90. ૐ પ્રજાભવાય નમઃ
 91. ૐ અને નમઃ
 92. ૐ સંવત્સરાય નમઃ
 93. ૐ વ્યાલાય નમઃ
 94. ૐ પ્રત્યયાય નમઃ 
 95. ૐ સર્વદર્શનાય નમઃ
 96. ૐ અજાય નમઃ 
 97. ૐ સર્વેશ્વરાય નમઃ 
 98. ૐ સિદ્ધાય નમઃ 
 99. ૐ સિધ્ધયે નમઃ
 100. ૐ સર્વોદયે નમઃ 
 101. ૐ અચ્યુતાય નમઃ
 102. ૐ વૃષાકપયે નમઃ 
 103. ૐ અમેયાત્મને નમઃ 
 104. ૐ સર્વયોગવિનિમૃતાય નમઃ
 105. ૐ વસવે નમઃ 
 106. ૐ વસુમનસે નમઃ
 107. ૐ સત્યાય નમઃ 
 108. ૐ સમાત્મને નમઃ 
 109. ૐ સમ્મિતાય નમઃ 
 110. ૐ સમાય નમઃ
 111. ૐ અમોઘાય નમઃ
 112. ૐ પુણ્ડરીકાક્ષાય નમઃ 
 113. ૐ વૃષકર્મણે નમઃ 
 114. ૐ વૃષાકૃતયે નમઃ 
 115. ૐ રુદ્રાય નમઃ 
 116. ૐ બહુશિરસે નમઃ 
 117. ૐ બભ્રુવે નમઃ 
 118. ૐ વિશ્વયોનયે નમઃ
 119. ૐ શુચિશ્રવસે નમઃ
 120. ૐ અમૃતાય નમઃ 
 121. ૐ શાશ્વતસ્થાણવે નમઃ 
 122. ૐ વરારોહાય નમઃ 
 123. ૐ મહાતપસે નમઃ
 124. ૐ સર્વગાય નમઃ 
 125. ૐ સર્વવિદે નમઃ 
 126. ૐ ભાનવે નમઃ 
 127. ૐ વિષ્વક્સેનાય નમઃ 
 128. ૐ જનાર્દનાય નમઃ 
 129. ૐ વેદાય નમઃ
 130. ૐ વેદિવદે નમઃ
 131. ૐ અવ્યાય નમઃ 
 132. ૐ વેદાઝાય નમઃ 
 133. ૐ વેદવિદે નમઃ 
 134. ૐ કવયે નમઃ
 135. ૐ લોકાધ્યક્ષાય નમઃ
 136. ૐ સુરાધ્યક્ષાય નમઃ
 137. ૐ ધર્માધ્યક્ષાય નમઃ 
 138. ૐ કૃતાકૃતાય નમઃ
 139. ૐ ચતુરાત્મને નમઃ 
 140. ૐ ચતુર્વ્યૂહાય નમઃ
 141. ૐ ચતુર્દષ્ટ્રાય નમઃ
 142. ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ 
 143. ૐ ભ્રાજિષ્ણવે નમઃ 
 144. ૐ ભોજનાય નમઃ
 145. ૐ ભોક્તે નમઃ 
 146. ૐ સહિષ્ણવે નમઃ
 147. ૐ જગદાદિજાય નમઃ 
 148. ૐ અનઘાય નમઃ 
 149. ૐ વિજયાય નમઃ 
 150. ૐ જેત્રે નમઃ
 151. ૐ વિશ્વયોનયે નમઃ 
 152. ૐ પુનર્વસવે નમઃ 
 153. ૐ ઉપેન્દ્રાય નમઃ 
 154. ૐ વામનાય નમઃ
 155. ૐ પાંશવે નમઃ 
 156. ૐ અમોઘાય નમઃ 
 157. ૐ શુચર્ય નમઃ 
 158. ૐ ઉર્જીતાય નમઃ 
 159. ૐ અતીન્દ્રાય નમઃ 
 160. ૐ સંગ્રહાય નમઃ
 161. ૐ સર્ણાય નમઃ 
 162. ૐ ધૃતાત્મને નમઃ 
 163. ૐ નિયમાય નમઃ 
 164. ૐ યમાય નમઃ 
 165. ૐ વેદ્યાય નમઃ 
 166. ૐ વૈદ્યાય નમઃ 
 167. ૐ સદાયોગિને નમઃ 
 168. ૐ વીરને નમઃ 
 169. ૐ માધવાય નમઃ
 170. ૐ મધવે નમઃ
 171. ૐ અતીન્દ્રિયાય નમઃ
 172. ૐ મહામાયાય નમઃ 
 173. ૐ મહોત્સાહાય નમઃ 
 174. ૐ મહાબલાય નમઃ
 175. ૐ મહાબુદ્ધયે નમઃ
 176. ૐ મહાવીર્યાય નમઃ 
 177. ૐ મહાશક્તયે નમઃ 
 178. ૐ મહાદ્યુતયે નમઃ 
 179. ૐ અનિર્દેશ્યવપુષે નમઃ 
 180. ૐ શ્રીમતે નમઃ 
 181. ૐ અમેયાત્મને નમઃ 
 182. ૐ મહાદ્રિધૃગે નમઃ 
 183. ૐ મહેષ્વાસાય નમઃ 
 184. ૐ મહીભત્રે નમઃ 
 185. ૐ શ્રીનિવાસાય નમઃ
 186. ૐ સતાં ગતયે નમઃ
 187. ૐ અનિરુદ્ધાય નમઃ 
 188. ૐ સુરાનન્દાય નમઃ 
 189. ૐ ગોવિન્દાય નમઃ 
 190. ૐ ગોવિન્દાંપતયે નમઃ 
 191. ૐ મરીચયે નમઃ 
 192. ૐ દમનાય નમઃ 
 193. ૐ હંસાય નમઃ 
 194. ૐ સુપર્ણાય નમઃ 
 195. ૐ ભુજગોત્તમાય નમઃ 
 196. ૐ હિરણ્યનાભાય નમઃ 
 197. ૐ સુતપસે નમઃ 
 198. ૐ પદ્મનાભાય નમઃ 
 199. ૐ પ્રજાપતયે નમઃ 
 200. ૐ અમૃત્યુવે નમઃ 
 201. ૐ સર્વદશે નમઃ 
 202. ૐ સિંહાય નમઃ 
 203. ૐ સન્ધાત્રે નમઃ 
 204. ૐ સન્ધિમતે નમઃ
 205. ૐ સ્થિરાય નમઃ
 206. ૐ અજાય નમઃ 
 207. ૐ દુર્મર્ષણાય નમઃ 
 208. ૐ શાસ્ત્રે નમઃ 
 209. ૐ વિશ્રુતાત્મને નમઃ 
 210. ૐ સુરારિઘ્ને નમઃ 
 211. ૐ ઋગુરવે ગુરુતમાય નમઃ 
 212. ૐ ધાને નમઃ
 213. ૐ સત્યાય નમઃ 
 214. ૐ સત્ય પરાક્રમાય નમઃ 
 215. ૐ નિમિષાય નમઃ 
 216. ૐ અનિમિષાય નમઃ
 217. ૐ સગ્મિણે નમઃ
 218. ૐ વાચસ્પતયે નમઃ
 219. ૐ ઉદારધિયે નમઃ 
 220. ૐ અગ્રણ્ય નમઃ
 221. ૐ ગ્રામણે નમઃ 
 222. ૐ શ્રીમતે નમઃ
 223. ૐ ન્યાયાય નમઃ 
 224. ૐ નેત્રે નમઃ 
 225. ૐ સમીરણાય નમઃ 
 226. ૐ સહસ્રમૂર્ધને નમઃ 
 227. ૐ વિશ્વાત્મને નમઃ 
 228. ૐ સહસાક્ષાય નમઃ 
 229. ૐ સહસંપદે નમઃ 
 230. ૐ આવર્તનાય નમઃ 
 231. ૐ નિવૃત્તાત્મને નમઃ 
 232. ૐ સંવૃતાય નમઃ 
 233. ૐ સમ્પ્રમર્દનાય નમઃ 
 234. ૐ અહઃ સંવર્તકાય નમઃ 
 235. ૐ વર્તયે નમઃ 
 236. ૐ અનિલાય નમઃ 
 237. ૐ ધરણીધરાય નમઃ 
 238. ૐ સુપ્રસાદાય નમઃ 
 239. ૐ પ્રસન્નાત્મને નમઃ 
 240. ૐ વિશ્વધકે નમઃ 
 241. ૐ વિશ્વભુગ્વિભવે નમઃ 
 242. ૐ સત્કૃત્રે નમઃ 
 243. ૐ સત્કૃતાય નમઃ 
 244. ૐ સાધવે નમઃ 
 245. ૐ જહ્નવે નમઃ 
 246. ૐ નારાયણાય નમઃ 
 247. ૐ નરાય નમઃ
 248. ૐ અસંખ્યયાય નમઃ 
 249. ૐ અપ્રમેયાત્મને નમઃ 
 250. ૐ વિશિષ્ટાય નમઃ 
 251. ૐ શિષ્ટકૃતે નમઃ 
 252. ૐ શુચયે નમઃ 
 253. ૐ સિદ્ધાર્થાય નમઃ 
 254. ૐ સિધ્ધસઠ્ઠલ્પાય નમઃ 
 255. ૐ સિદ્ધિદાય નમઃ 
 256. ૐ સિધ્ધિસાધનાય નમઃ 
 257. ૐ વૃષાહિણે નમઃ 
 258. ૐ વૃષભાય નમઃ
 259. ૐ વિષ્ણવે નમઃ 
 260. ૐ વૃષપર્વણે નમઃ 
 261. ૐ વૃષોદરાય નમઃ 
 262. ૐ વર્ધનાય નમઃ 
 263. ૐ વર્ધમાનાય નમઃ 
 264. ૐ વિવિક્તાય નમઃ 
 265. ૐ શ્રુતિસાગરાય નમઃ 
 266. ૐ સુભુજાય નમઃ 
 267. ૐ દુર્ધરાય નમઃ 
 268. ૐ વાગ્મિને નમઃ 
 269. ૐ મહેન્દ્રાય નમઃ 
 270. ૐ વસુદાય નમઃ
 271. ૐ વસવે નમઃ 
 272. ૐ નૈકરૂપાય નમઃ 
 273. ૐ બૃહદ્રૂપાય નમઃ 
 274. ૐ શિપિવિષ્ટાય નમઃ 
 275. ૐ પ્રકાશનાય નમઃ 
 276. ૐ ઓજસ્તેજોવ્રુતિધરાય નમઃ
 277. ૐ પ્રકાશાત્મને નમઃ 
 278. ૐ પ્રતાપનાય નમઃ
 279. ૐ ઋદ્ધાય નમઃ 
 280. ૐ સ્પષ્ટાક્ષરાય નમઃ 
 281. ૐ મન્ત્રાય નમઃ 
 282. ૐ ચન્દ્રાંશવે નમઃ 
 283. ૐ ભાસ્કરદ્યુતયે નમઃ 
 284. ૐ અમૃતાંશૂદ્ધવાય નમઃ 
 285. ૐ ભાનવે નમઃ 
 286. ૐ શશબિન્દવે નમઃ 
 287. ૐ સુરેશ્વરાય નમઃ 
 288. ૐ ઔષધાય નમઃ 
 289. ૐ જગતઃ સેતવે નમઃ 
 290. ૐ સત્યધર્મપરાક્રમાય.નમઃ
 291. ૐ ભૂતભવ્યભવન્નાથાય.નમઃ
 292. ૐ પવનાય નમઃ 
 293. ૐ પાવનાય નમઃ 
 294. ૐ અનલાય નમઃ 
 295. ૐ કામને નમઃ 
 296. ૐ કામકૃતે નમઃ 
 297. ૐ કાન્તાય નમઃ 
 298. ૐ કામાય નમઃ 
 299. ૐ કામપ્રદાય નમઃ
 300. ૐ પ્રભવે નમઃ 
 301. ૐ યુગાદિકૃતે નમઃ 
 302. ૐ યુગાવર્તાય નમઃ 
 303. ૐ નૈકમાયાય નમઃ 
 304. ૐ મહાશનાય નમઃ
 305. ૐ અદૃશ્યાય નમઃ 
 306. ૐ અવ્યક્તરૂપાય નમઃ 
 307. ૐ સહસ્રજિતે નમઃ 
 308. ૐ અનન્તજિતે નમઃ 
 309. ૐ ઇષ્ટાય નમઃ
 310. ૐ વિશિષ્ટાય નમઃ
 311. ૐ શિષ્યેષ્ટાય નમઃ
 312. ૐ શિખડિ નમઃ 
 313. ૐ નહૂષાય નમઃ 
 314. ૐ વૃષભાય નમઃ 
 315. ૐ ક્રોધને નમઃ 
 316. ૐ ક્રોધકૃતે નમઃ
 317. ૐ ક્રોધકૃત્કર્વે નમઃ 
 318. ૐ વિશ્વબાહવે નમઃ 
 319. ૐ મહિધરાય નમઃ
 320. ૐ અચ્યુતાય નમઃ
 321. ૐ પ્રથિતાય નમઃ
 322. ૐ પ્રાણાય નમઃ 
 323. ૐ પ્રાણદાય નમઃ 
 324. ૐ વાસવાનુજાય નમઃ
 325. ૐ અપાંનિધયે નમઃ
 326. ૐ અધિષ્ઠાનાય નમઃ 
 327. ૐ અપ્રમત્તાય નમઃ 
 328. ૐ પ્રતિષ્ઠિતાય નમઃ
 329. ૐ સ્કન્દાય નમઃ 
 330. ૐ સ્કન્દુધરાય નમઃ
 331. ૐ ધુર્યાય નમઃ
 332. ૐ વરદાય નમઃ
 333. ૐ વાયુવાહનાય નમઃ 
 334. ૐ વાસુદેવાય નમઃ
 335. ૐ બૃહદ્ધાનવે નમઃ
 336. ૐ આદિદેવાય નમઃ
 337. ૐ પુરન્દરાય નમઃ
 338. ૐ અશોકાય નમઃ
 339. ૐ તારણાય નમઃ
 340. ૐ તારાય નમઃ
 341. ૐ શૂરાય નમઃ
 342. ૐ શૌરયે નમઃ
 343. ૐ જનેશ્વરાય નમઃ
 344. ૐ અનુકૂલાય નમઃ
 345. ૐ શતાવર્તાય નમઃ
 346. ૐ પદ્મિને નમઃ
 347. ૐ પદ્મનિભેક્ષણાય નમઃ
 348. ૐ પદ્મનાભાય નમઃ 
 349. ૐ અરવિન્દાક્ષાય નમઃ
 350. ૐ પદ્મગર્ભાય નમઃ 
 351. ૐ શરીરભૃતે નમઃ
 352. ૐ મહદ્ધયે નમઃ
 353. ૐ ઋદ્ધાય નમઃ 
 354. ૐ વૃદ્ધાત્મને નમઃ
 355. ૐ મહાક્ષાય નમઃ 
 356. ૐ ગરુડધ્વજાય નમઃ
 357. ૐ અતુલાય નમઃ 
 358. ૐ શરભાય નમઃ
 359. ૐ ભીમાય નમઃ
 360. ૐ સમયજ્ઞાય નમઃ 
 361. ૐ હવિહરયે નમઃ 
 362. ૐ સર્વલક્ષણલક્ષણ્યાય નમઃ 
 363. ૐ લક્ષ્મીવતે નમઃ
 364. ૐ સમિતિજ્રયાય નમઃ
 365. ૐ વિક્ષરાય નમઃ 
 366. ૐ રોહિતાય નમઃ 
 367. ૐ માર્ગય નમઃ
 368. ૐ હેતવે નમઃ
 369. ૐ દામોદરાય નમઃ
 370. ૐ સહાય નમઃ
 371. ૐ મહીધરાય નમઃ
 372. ૐ મહાભાગાય નમઃ
 373. ૐ વેગવતે નમઃ
 374. ૐ અમિતાશનાય નમઃ
 375. ૐ ઉદ્ભવાય નમઃ
 376. ૐ ક્ષોભણાય નમઃ
 377. ૐ દેવાય નમઃ 
 378. ૐ શ્રીગાય નમઃ
 379. ૐ પરમેશ્વરાય નમઃ
 380. ૐ કરણાય નમઃ
 381. ૐ કારણાય નમઃ
 382. ૐ કર્વે નમઃ
 383. ૐ વિકત્રે નમઃ
 384. ૐ ગહનાય નમઃ
 385. ૐ ગુહાય નમઃ
 386. ૐ વ્યવસાયાય નમઃ
 387. ૐ વ્યવસ્થાનાય નમઃ
 388. ૐ સંસ્થાનાય નમઃ
 389. ૐ સ્થાનદાય નમઃ
 390. ૐ ધ્રુવાય નમઃ
 391. ૐ પરદ્ધયે નમઃ
 392. ૐ પરમસ્પષ્ટાય નમઃ
 393. ૐ તુષ્ટાય નમઃ
 394. ૐ પુષ્ટાય નમઃ
 395. ૐ શુભેક્ષણાય નમઃ
 396. ૐ રામાય નમઃ
 397. ૐ વિરામાય નમઃ
 398. ૐ વિરજાયમાર્ગાય નમઃ
 399. ૐ નેયાય નમઃ
 400. ૐ નયાય નમઃ
 401. ૐ અનયાય નમઃ 
 402. ૐ વીરાય નમઃ
 403. ૐ શક્તિમતાંશ્રેષ્ઠાય
 404. ૐ ધર્માય નમઃ
 405. ૐ ધર્મવિદુત્તમાય નમઃ
 406. ૐ વૈકુષ્ઠાય નમઃ
 407. ૐ પુરુષાય નમઃ
 408. ૐ પ્રાણાય નમઃ 
 409. ૐ પ્રાણદાય નમઃ
 410. ૐ પ્રણવાય નમઃ
 411. ૐ પૃથવે નમઃ
 412. ૐ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ
 413. ૐ શત્રુઘ્નાય નમઃ
 414. ૐ વ્યાસાય નમઃ
 415. ૐ વાયવે નમઃ 
 416. ૐ અધોક્ષજાય નમઃ
 417. ૐ ઋતવે નમઃ
 418. ૐ સુદર્શનાય નમઃ
 419. ૐ કાલાય નમઃ
 420. ૐ પરમેષ્ઠિને નમઃ 
 421. ૐ પરિગ્રહાય નમઃ
 422. ૐ ઉગ્રાય નમઃ
 423. ૐ સંવત્સરાય નમઃ
 424. ૐ દક્ષાય નમઃ
 425. ૐ વિશ્રામાય નમઃ
 426. ૐ વિશ્વદક્ષિણાય નમઃ
 427. ૐ વિસ્તારાય નમઃ
 428. ૐ સ્થાવરસ્થાણવે નમઃ
 429. ૐ પ્રમાણાય નમઃ
 430. ૐ બીજમવ્યયાય નમઃ
 431. ૐ અથાર્ય નમઃ
 432. ૐ અનર્થાય નમઃ
 433. ૐ મહાકોશાય નમઃ
 434. ૐ મહાભોગાય નમઃ
 435. ૐ મહાધનાય નમઃ
 436. ૐ અનિર્વિણાય નમઃ 
 437. ૐ સ્થવિષ્ઠાય નમઃ 
 438. ૐ અભુવે નમઃ 
 439. ૐ ધર્મયૂપાય નમઃ
 440. ૐ મહામખાય નમઃ
 441. ૐ નક્ષત્રનેમયે નમઃ 
 442. ૐ નક્ષત્રિણે નમઃ 
 443. ૐ ક્ષમાય નમઃ 
 444. ૐ ક્ષામાય નમઃ 
 445. ૐ સમીહનાય નમઃ 
 446. ૐ યશાય નમઃ 
 447. ૐ ઇજ્યાય નમઃ 
 448. ૐ મહેજ્યાય નમઃ 
 449. ૐ ક્રતવે નમઃ 
 450. ૐ સત્રાય નમઃ 
 451. ૐ સતાંગતયે નમઃ 
 452. ૐ સર્વદર્શિને નમઃ
 453. ૐ વિમુક્તાત્મને નમઃ 
 454. ૐ સર્વશાય નમઃ 
 455. ૐ જ્ઞાનમુત્તમાય નમઃ 
 456. ૐ સુવ્રતાય નમઃ 
 457. ૐ સુમુખાય નમઃ 
 458. ૐ સૂક્ષ્માય નમઃ 
 459. ૐ સુઘોષાય નમઃ 
 460. ૐ સુખદાય નમઃ 
 461. ૐ સુહૃદ નમઃ 
 462. ૐ મનોહરાય નમઃ 
 463. ૐ જતક્રોધાય નમઃ 
 464. ૐ વીરબાહવે નમઃ
 465. ૐ વિદારણાય નમઃ
 466. ૐ સ્વાપનાય નમઃ
 467. ૐ સ્વવશાય નમઃ 
 468. ૐ વ્યાપીને નમઃ 
 469. ૐ નૈકાત્મને નમઃ
 470. ૐ નૈકકર્મકૃતે નમઃ
 471. ૐ વત્સરાય નમઃ
 472. ૐ વત્સલાય નમઃ
 473. ૐ વત્સિને નમઃ
 474. ૐ રત્નગર્ભાય નમઃ 
 475. ૐ ધનેશ્વરાય નમઃ
 476. ૐ ધર્મગુપે નમઃ
 477. ૐ ધર્મકૃતે નમઃ
 478. ૐ ધર્મિણે નમઃ 
 479. ૐ સતે નમઃ 
 480. ૐ ક્ષરાય નમઃ
 481. ૐ અસતે નમઃ
 482. ૐ અક્ષરાય નમઃ 
 483. ૐ અવિજ્ઞાત્રે નમઃ
 484. ૐ સહસ્રાંશવે નમઃ 
 485. ૐ વિધાત્રે નમઃ 
 486. ૐ કૃતલક્ષણાય નમઃ
 487. ૐ ગભસ્તિનેમયે નમઃ 
 488. ૐ સત્ત્વસ્થાય નમઃ
 489. ૐ સિંહાય નમઃ 
 490. ૐ ભૂતમહેશ્વરાય નમઃ
 491. ૐ આદિદેવાય નમઃ
 492. ૐ મહાદેવાય નમઃ
 493. ૐ દેવેશાય નમઃ
 494. ૐ દેવભુતે નમઃ
 495. ૐ ગુરવે નમઃ
 496. ૐ ઉત્તરાય નમઃ
 497. ૐ ગોપતયે નમઃ
 498. ૐ ગોપત્રે નમઃ
 499. ૐ જ્ઞાનગમ્યાય નમઃ 
 500. ૐ પુરાતનાય નમઃ
 501. ૐ શરીરભૂતભૃતે નમઃ
 502. ૐ ભોક્તે નમઃ
 503. ૐ કપીન્દ્રાય નમઃ
 504. ૐ ભૂરિદક્ષિણાય નમઃ
 505. ૐ સોમપાય નમઃ
 506. ૐ અમૃતપાય નમઃ
 507. ૐ સોમાય નમઃ
 508. ૐ પુરુજિતેય નમઃ
 509. ૐ પુરુસત્તમાય નમઃ 
 510. ૐ વિનયાય નમઃ
 511. ૐ જયાય નમઃ
 512. ૐ સત્યસન્ધાય નમઃ
 513. ૐ દાર્શહાય નમઃ
 514. ૐ સાત્વતાં પતયે નમઃ
 515. ૐ જીવાય નમઃ
 516. ૐ વિનયિત્રે નમઃ
 517. ૐ સાક્ષિણે નમઃ
 518. ૐ મુકુન્દાય નમઃ
 519. ૐ અમિતવિક્રમાય નમઃ
 520. ૐ અમ્મોનિધયે નમઃ
 521. ૐ અનન્તાત્મને નમઃ
 522. ૐ મહાદધિશયાય નમઃ
 523. ૐ અન્તકાય નમઃ
 524. ૐ અજાય નમઃ 
 525. ૐ મહાહાય નમઃ
 526. ૐ સ્વાભાવ્યાય નમઃ
 527. ૐ જિતામિત્રાય નમઃ
 528. ૐ પ્રમોદનાય નમઃ
 529. ૐ આનન્દાય નમઃ
 530. ૐ નન્દનાય નમઃ
 531. ૐ નન્દાય નમઃ
 532. ૐ સત્યધર્મણે નમઃ
 533. ૐ ત્રિવિક્રમાય નમઃ
 534. ૐ મહર્ષિયે નમઃ
 535. ૐ કપિલાચાર્યાય નમઃ
 536. ૐ કૃતજ્ઞાય નમઃ
 537. ૐ મેદિનીપતયે નમઃ
 538. ૐ ત્રિપદાય નમઃ
 539. ૐ ત્રિદશાધ્યક્ષાય નમઃ
 540. ૐ મહાશૃાય નમઃ
 541. ૐ કૃતાન્તકૃતે નમઃ
 542. ૐ મહાવરાહાય નમઃ
 543. ૐ ગોવિન્દાય નમઃ
 544. ૐ સુષેણાય નમઃ
 545. ૐ કનકાદિને નમઃ
 546. ૐ ગુહ્યાય નમઃ
 547. ૐ ગભીરાય નમઃ
 548. ૐ ગહનાય નમઃ
 549. ૐ ગુપ્તાય નમઃ
 550. ૐ ચક્રગદાધરાય નમઃ
 551. ૐ વેધસે નમઃ
 552. ૐ સ્વાઝાય નમઃ
 553. ૐ અજિતાય નમઃ
 554. ૐ કૃષ્ણાય નમઃ
 555. ૐ દંઢાય નમઃ
 556. ૐ સટ્ટર્ષણાય નમઃ
 557. ૐ અચ્યુતાય નમઃ
 558. ૐ વરુણાય નમઃ
 559. ૐ વારુણાય નમઃ
 560. ૐ વૃક્ષાય નમઃ
 561. ૐ પુષ્કરાક્ષાય નમઃ
 562. ૐ મહામનસે નમઃ
 563. ૐ ભગવતે નમઃ
 564. ૐ ભગને નમઃ
 565. ૐ આનંદિને નમઃ
 566. ૐ વનમાલને નમઃ
 567. ૐ હલાયુધાય નમઃ
 568. ૐ આદિત્યાય નમઃ
 569. ૐ જ્યોતિરાદિત્યાય નમઃ
 570. ૐ સહિષ્ણવે નમઃ
 571. ૐ ગતિસત્તમાય નમઃ
 572. ૐ સુધન્વને નમઃ
 573. ૐ ખણ્ડપરશવે નમઃ
 574. ૐ દારુણાય નમઃ
 575. ૐ દ્રવિણપ્રદાય નમઃ
 576. ૐ દિવિસ્તૃસે નમઃ
 577. ૐ સર્વદ્રદેશે નમઃ
 578. ૐ વ્યાસાય નમઃ
 579. ૐ વાચસ્પતયે નમઃ
 580. ૐ અયોનિજાય નમઃ
 581. ૐ ત્રિસામને નમઃ
 582. ૐ સામગાય નમઃ
 583. ૐ સામાય નમઃ
 584. ૐ નિર્વાણાય નમઃ
 585. ૐ ભેષજાય નમઃ
 586. ૐ ભિષજે નમઃ
 587. ૐ સંન્યાસકૃતે નમઃ
 588. ૐ શમાય નમઃ
 589. ૐ શાન્તાય નમઃ
 590. ૐ નિષ્ઠાય નમઃ
 591. ૐ શાન્તયે નમઃ
 592. ૐ પરાયણાય નમઃ
 593. ૐ શુભાળાય નમઃ
 594. ૐ શાન્તિદાય નમઃ
 595. ૐ સ્ત્રષ્ટ્રે નમઃ
 596. ૐ કુમુદાય નમઃ
 597. ૐ કુવલેશયાય નમઃ
 598. ૐ ગોહિતાય નમઃ
 599. ૐ ગોપતયે નમઃ
 600. ૐ ગોત્રે નમઃ
 601. ૐ વૃષભાક્ષાય નમઃ
 602. ૐ વૃષપ્રિયાય નમઃ
 603. ૐ અનિવર્તિને નમઃ 
 604. ૐ નિવૃત્તાત્મને નમઃ
 605. ૐ સંક્ષેત્રે નમઃ
 606. ૐ ક્ષેમકૃતે નમઃ
 607. ૐ શિવાય નમઃ
 608. ૐ શ્રીવત્સવક્ષસે નમઃ
 609. ૐ શ્રીવાસાય નમઃ
 610. ૐ શ્રીપતયે નમઃ
 611. ૐ શ્રીમતાંવરાય નમઃ
 612. ૐ શ્રીદાય નમઃ
 613. ૐ શ્રીશાય નમઃ
 614. ૐ શ્રીનિવાસાય નમઃ
 615. ૐ શ્રીનિધયે નમઃ
 616. ૐ શ્રીવિભાવનાય નમઃ
 617. ૐ શ્રીધરાય નમઃ
 618. ૐ શ્રીકરાય નમઃ
 619. ૐ શ્રેયઃ શ્રીમતે નમઃ
 620. ૐ સ્વક્ષાય નમઃ 
 621. ૐ સ્વાય નમઃ 
 622. ૐ શતાનન્દાય નમઃ 
 623. ૐ લોકત્રયાશ્રયાય નમઃ 
 624. ૐ નન્દિને નમઃ 
 625. ૐ જ્યોતિર્ગણેશ્વરાય નમઃ 
 626. ૐ વિજિયાત્મને નમઃ 
 627. ૐ વિધેયાત્મને નમઃ 
 628. ૐ સત્કીર્તિયે નમઃ 
 629. ૐ છિન્નસંશયાય નમઃ 
 630. ૐ ઉદીર્ણાય નમઃ 
 631. ૐ સર્વતશ્ચક્ષુષે નમઃ 
 632. ૐ અનીશાય નમઃ 
 633. ૐ શાશ્વતસ્થિરાય નમઃ
 634. ૐ ભૂશયાય નમઃ
 635. ૐ ભૂષણાય નમઃ 
 636. ૐ ભૂતયે નમઃ
 637. ૐ વિશોકાય નમઃ 
 638. ૐ શોકનાશનાય નમઃ
 639. ૐ અર્ચિષ્મતે નમઃ
 640. ૐ અર્ચિતાય નમઃ
 641. ૐ કુમ્ભાય નમઃ 
 642. ૐ વિશુદ્ધાત્મને નમઃ
 643. ૐ વિશોધનાય નમઃ 
 644. ૐ અનિરુદ્ધાય નમઃ 
 645. ૐ અપ્રતિરથાય નમઃ 
 646. ૐ પ્રદ્યુમ્નાય નમઃ
 647. ૐ અમિતવિક્રમાય નમઃ 
 648. ૐ કાલનેમિને નમઃ
 649. ૐ વીરાય નમઃ
 650. ૐ શૌરયે નમઃ 
 651. ૐ શૂરજનેશ્વરાય નમઃ
 652. ૐ કેશવાય નમઃ 
 653. ૐ કેશિને નમઃ 
 654. ૐ હરયે નમઃ 
 655. ૐ કામદેવાય નમઃ 
 656. ૐ ત્રિલોકાત્મને નમઃ 
 657. ૐ ત્રિલોકેશાય નમઃ
 658. ૐ કામપાલાય નમઃ 
 659. ૐ કામિને નમઃ 
 660. ૐ કાન્તાય નમઃ 
 661. ૐ કૃતાગમાય નમઃ 
 662. ૐ અનિર્દેશ્યવપુષે નમઃ 
 663. ૐ વિષ્ણવે નમઃ 
 664. ૐ વીરાય નમઃ 
 665. ૐ અનન્તાય નમઃ
 666. ૐ ધનજયાય નમઃ 
 667. ૐ બ્રહ્મણ્યાય નમઃ
 668. ૐ બ્રહ્મકૃતે નમઃ
 669. ૐ બ્રહ્મિણે નમઃ 
 670. ૐ બ્રહ્મવિવર્ધનાય નમઃ
 671. ૐ બ્રહ્મવિદે નમઃ
 672. ૐ બ્રાહ્મણાય નમઃ
 673. ૐ બ્રહ્મિણે નમઃ
 674. ૐ બ્રહ્મજ્ઞાય નમઃ
 675. ૐ બ્રાહ્મણપ્રિયાય નમઃ
 676. ૐ મહાક્રમાય નમઃ
 677. ૐ મહાકર્મણે નમઃ
 678. ૐ મહાતેસે નમઃ
 679. ૐ મહોરગાય નમઃ
 680. ૐ મહાક્રતવે નમઃ
 681. ૐ મહાયજ્યને નમઃ
 682. ૐ મહાયજ્ઞાય નમઃ
 683. ૐ મહાવિષે નમઃ
 684. ૐ સ્તવ્યાય નમઃ
 685. ૐ સ્તવપ્રિયાય નમઃ
 686. ૐ સ્તોત્રાય નમઃ 
 687. ૐ સ્તુતયે નમઃ
 688. ૐ સ્તોત્રે નમઃ 
 689. ૐ રણપ્રિયાય નમઃ 
 690. ૐ પૂર્ણાય નમઃ
 691. ૐ પૂરિયત્રે નમઃ
 692. ૐ પુણ્યાય નમઃ
 693. ૐ પુણ્યકીતયે નમઃ
 694. ૐ અનામયાય નમઃ
 695. ૐ મનોજવાય નમઃ
 696. ૐ તીર્થંકરાય નમઃ
 697. ૐ વસુરેતસે નમઃ 
 698. ૐ વસુપ્રદાય નમઃ
 699. ૐ સુવર્ણવર્ણાય નમઃ
 700. ૐ વાસુદેવાય નમઃ
 701. ૐ વસુવે નમઃ
 702. ૐ વસુમનસે નમઃ
 703. ૐ હવિષે નમઃ
 704. ૐ સદ્ગતયે નમઃ
 705. ૐ સત્કૃતયે નમઃ
 706. ૐ સત્તાયૈ નમઃ
 707. ૐ સદ્ભૂતયે નમઃ
 708. ૐ સત્પરાયણાય નમઃ
 709. ૐ શૂરસેનાય નમઃ
 710. ૐ યદુશ્ચેષ્ઠાય નમઃ
 711. ૐ સન્નિવાસાય નમઃ
 712. ૐ સુયામુનાય નમઃ
 713. ૐ ભૂતાવાસાય નમઃ
 714. ૐ વાસુદેવાય નમઃ
 715. ૐ સર્વાસુનિલયાય નમઃ
 716. ૐ અનલાય નમઃ
 717. ૐ દર્પને નમઃ
 718. ૐ દર્પદાય નમઃ
 719. ૐ દસાય નમઃ
 720. ૐ દુર્ધરાય નમઃ
 721. ૐ અપરાજિતાય નમઃ
 722. ૐ વિશ્વમૂર્તયે નમઃ
 723. ૐ મહામૂર્તયે નમઃ
 724. ૐ દીપ્તમૂર્તયે નમઃ
 725. ૐ અમૂર્તિમતે નમઃ
 726. ૐ અનેકમૂર્તયે નમઃ
 727. ૐ અવ્યક્તાય નમઃ
 728. ૐ શતમૂર્તયે નમઃ
 729. ૐ શતાનનાય નમઃ
 730. ૐ એકાય નમઃ
 731. ૐ નૈકાય નમઃ
 732. ૐ સવાય નમઃ
 733. ૐ વાય નમઃ
 734. ૐ કાય નમઃ
 735. ૐ કસ્મૈ નમઃ
 736. ૐ યસ્મૈ નમઃ
 737. ૐ તસ્મૈ નમઃ 
 738. ૐ પદમનુત્તમાય નમઃ
 739. ૐ લોકબન્ધવે નમઃ 
 740. ૐ લોકનાથાય નમઃ
 741. ૐ માધવાય નમઃ
 742. ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ
 743. ૐ સુવર્ણવર્ણાય નમઃ 
 744. ૐ હેમાાય નમઃ
 745. ૐ વરાઝાય નમઃ
 746. ૐ ચન્દના દિને નમઃ
 747. ૐ વીરઘ્ને નમઃ
 748. ૐ વિષમાય નમઃ
 749. ૐ શૂન્યાય નમઃ
 750. ૐ ધૃતાશિષે નમઃ
 751. ૐ અચલાય નમઃ
 752. ૐ ચલાય નમઃ
 753. ૐ અમાનિને નમઃ
 754. ૐ માનદાય નમઃ
 755. ૐ માન્યાય નમઃ
 756. ૐ લોકસ્વામીને નમઃ
 757. ૐ ત્રિલોકધૃગે નમઃ
 758. ૐ સુમેધાસે નમઃ
 759. ૐ મેધજાય નમઃ
 760. ૐ ધન્યાય નમઃ
 761. ૐ સત્યમેધસે નમઃ
 762. ૐ ધરાધરાય નમઃ
 763. ૐ તેજોવૃષાય નમઃ
 764. ૐ દ્યુતિધરાય નમઃ
 765. ૐ સર્વશસ્ત્રભૃતાંવરાય નમઃ
 766. ૐ પ્રગ્રહાય નમઃ
 767. ૐ નિગ્રહાય નમઃ
 768. ૐ વ્યગ્રાય નમઃ
 769. ૐ નૈકશૃઙાય નમઃ
 770. ૐ ગદાગ્નજાય નમઃ
 771. ૐ ચતુર્ભૂતયે નમઃ
 772. ૐ ચતુર્બાહવે નમઃ
 773. ૐ ચતુર્વ્યૂહાય નમઃ
 774. ૐ ચતુર્ગતયે નમઃ
 775. ૐ ચતુરાત્મને નમઃ
 776. ૐ ચતુર્ભાવાય નમઃ
 777. ૐ ચતુર્વેદવિદે નમઃ
 778. ૐ એકપદે નમઃ
 779. ૐ સમાવર્તાય નમઃ
 780. ૐ નિવૃત્તાત્મને નમઃ
 781. ૐ દુર્જયાય નમઃ
 782. ૐ દુરતિક્રમાય નમઃ
 783. ૐ દુર્લભાય નમઃ
 784. ૐ દુર્ગમાય નમઃ
 785. ૐ દુર્ગાય નમઃ 
 786. ૐ દુરાવાસાય નમઃ
 787. ૐ દુરારિને નમઃ 
 788. ૐ શુભાગાય નમઃ 
 789. ૐ લોકસારંગાય નમઃ
 790. ૐ સુતન્તવે નમઃ
 791. ૐ તત્ત્તવર્ધનાય નમઃ
 792. ૐ ઇન્દ્રકર્મણે નમઃ
 793. ૐ મહાકર્મણે નમઃ
 794. ૐ કૃતકર્મણે નમઃ
 795. ૐ કૃતાગમાય નમઃ
 796. ૐ ઉદ્ધવાય નમઃ
 797. ૐ સુન્દરાય નમઃ
 798. ૐ સુન્દાય નમઃ
 799. ૐ રત્નનાભાય નમઃ
 800. ૐ સુલોચનાય નમઃ
 801. ૐ અર્કાય નમઃ
 802. ૐ વાજસનાય નમઃ
 803. ૐ શુઙિણે નમઃ
 804. ૐ જયન્તાય નમઃ
 805. ૐ સર્વવિયિને નમઃ
 806. ૐ સુવર્ણબિન્દવે નમઃ
 807. ૐ રક્ષોભ્યાય નમઃ
 808. ૐ સર્વવાગીશ્વરેશ્વરાય નમઃ
 809. ૐ મહાહદાય નમઃ
 810. ૐ મહાગર્તાય નમઃ
 811. ૐ મહાભૂતાય નમઃ
 812. ૐ મહાનિધયે નમઃ
 813. ૐ કુમુદાય નમઃ
 814. ૐ કુન્દરાય નમઃ
 815. ૐ કુન્દાય નમઃ
 816. ૐ પર્જન્યાય નમઃ
 817. ૐ પાવનાય નમઃ
 818. ૐ અનિલાય નમઃ
 819. ૐ અમૃતાશાય નમઃ
 820. ૐ અમૃતવપુષે નમઃ
 821. ૐ સર્વશાય નમઃ
 822. ૐ સર્વતોમુખાય નમઃ
 823. ૐ સુલભાય નમઃ
 824. ૐ સુવ્રતાય નમઃ
 825. ૐ સુદ્ધાય નમઃ
 826. ૐ શત્રુજિચ્છતાપનાય નમઃ
 827. ૐ ન્યગ્રોઘોદુમ્બરાય નમઃ
 828. ૐ અશ્વત્થાય નમઃ
 829. ૐ ચાણૂરાન્દ્રનિષંદનાય નમઃ
 830. ૐ સહસાર્ચિષે નમઃ
 831. ૐ સાજિદ્દાય નમઃ
 832. ૐ સૌધસૈ નમઃ
 833. ૐ સપ્તવાહનાય નમઃ
 834. ૐ અમૂર્તિયે નમઃ
 835. ૐ અનઘાય નમઃ
 836. ૐ અચિન્ત્યાય નમઃ
 837. ૐ ભયકૃતે નમઃ
 838. ૐ ભયનાશનાય નમઃ
 839. ૐ અણવે નમઃ
 840. ૐ બૃહતે નમઃ
 841. ૐ કુશાય નમઃ
 842. ૐ સ્થૂલાય નમઃ
 843. ૐ ગુણભૂતે નમઃ
 844. ૐ નિર્ગુણાય નમઃ
 845. ૐ મહતે નમઃ
 846. ૐ અધૃતાય નમઃ
 847. ૐ સ્વધૃતાય નમઃ
 848. ૐ સ્વાસ્યાય નમઃ 
 849. ૐ પ્રાવંશાય નમઃ
 850. ૐ વંશવર્ધનાય નમઃ
 851. ૐ ભારભૃતે નમઃ
 852. ૐ કથિતાય નમઃ
 853. ૐ યોગિને નમઃ
 854. ૐ યોગીશાય નમઃ
 855. ૐ સર્વકામદાય નમઃ
 856. ૐ આશ્રમાય નમઃ
 857. ૐ શ્રમણાય નમઃ
 858. ૐ ક્ષામાય નમઃ
 859. ૐ સુપર્ણાય નમઃ
 860. ૐ વાયુવાહનાય નમઃ
 861. ૐ ધનુર્ધરાય નમઃ
 862. ૐ ધનુર્વેદાય નમઃ
 863. ૐ દણ્ડાય નમઃ 
 864. ૐ દયિત્રે નમઃ
 865. ૐ દમાય નમઃ
 866. ૐ અપરાજિતાય નમઃ 
 867. ૐ સર્વસહાય નમઃ
 868. ૐ નિયત્રે નમઃ
 869. ૐ નિયમાય નમઃ
 870. ૐ યમાય નમઃ
 871. ૐ સત્ત્વવતે નમઃ
 872. ૐ સાત્વિકાય નમઃ
 873. ૐ સત્યાય નમઃ
 874. ૐ સત્યધર્મપરાયણાય નમઃ
 875. ૐ અભિપ્રાયાય નમઃ
 876. ૐ પ્રિયાહય નમઃ 
 877. ૐ અર્હાય નમઃ 
 878. ૐ પ્રિયકૃતે નમઃ 
 879. ૐ પ્રીતિવર્ધનાય નમઃ 
 880. ૐ વિહાયસગતયે નમઃ 
 881. ૐ જ્યોતિષે નમઃ 
 882. ૐ સુરુચયે નમઃ 
 883. ૐ હુતભુગ્વિભવે નમઃ 
 884. ૐ રવયે નમઃ 
 885. ૐ વિરોચનાય નમઃ
 886. ૐ સૂર્યાય નમઃ 
 887. ૐ સવિત્રે નમઃ 
 888. ૐ રવિલોચનાય નમઃ 
 889. ૐ અનન્તહુતભુભોક્તે નમઃ
 890. ૐ સુખદાય નમઃ 
 891. ૐ નૈકજાય નમઃ 
 892. ૐ અગ્રજાય નમઃ 
 893. ૐ અનિર્વિણ્ણાય નમઃ
 894. ૐ સદામર્ષિણે નમઃ 
 895. ૐ લોકાધિષ્ઠાનાય નમઃ 
 896. ૐ અદ્ભૂતાય નમઃ 
 897. ૐ સનાતે નમઃ 
 898. ૐ સનાતનતમાય નમઃ 
 899. ૐ કપિલાય નમઃ 
 900. ૐ કપયેવ્યાય નમઃ
 901. ૐ સ્વસ્તિદાય નમઃ
 902. ૐ સ્વસ્તિકૃતે નમઃ 
 903. ૐ સ્વસ્તિને નમઃ 
 904. ૐ સ્વસ્તિભુજે નમઃ 
 905. ૐ સ્વસ્તિદક્ષિણાય નમઃ
 906. ૐ અરૌદ્રાય નમઃ 
 907. ૐ કુણ્ડલિને નમઃ
 908. ૐ ચક્રિણે નમઃ 
 909. ૐ વિક્રમિણે નમઃ 
 910. ૐ ઉર્જિતશાસનાય નમઃ
 911. ૐ શબ્દાતિગાય નમઃ 
 912. ૐ શબ્દસહાય નમઃ 
 913. ૐ શિશિરાય નમઃ 
 914. ૐ શર્વરીકરાય નમઃ
 915. ૐ અરાય નમઃ 
 916. ૐ પેશલાય નમઃ 
 917. ૐ દક્ષાય નમઃ 
 918. ૐ દક્ષિણાય નમઃ
 919. ૐ ક્ષમિણાંવરાય નમઃ 
 920. ૐ વિદ્વત્તમાય નમઃ 
 921. ૐ વીતભયાય નમઃ 
 922. ૐ પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ
 923. ૐ ઉત્તારણાય નમઃ 
 924. ૐ દુષ્કૃતિને નમઃ 
 925. ૐ પુણ્યાય નમઃ 
 926. ૐ દુઃસ્વપ્રનાશનાય નમઃ
 927. ૐ વીરને નમઃ 
 928. ૐ રક્ષણાય નમઃ 
 929. ૐ સંતાય નમઃ 
 930. ૐ જીવનાય નમઃ 
 931. ૐ પર્યવસ્થિતાય નમઃ
 932. ૐ અનંતરૂપાય નમઃ
 933. ૐ અનંતશ્રીયે નમઃ 
 934. ૐ જિતમન્યવે નમઃ 
 935. ૐ ભયાવહાય નમઃ
 936. ૐ ચતુરસ્ત્રાય નમઃ
 937. ૐ ગભીરાત્મને નમઃ
 938. ૐ વિદિશાય નમઃ
 939. ૐ વ્યાદિશાય નમઃ
 940. ૐ દિશાય નમઃ
 941. ૐ અનાદયે નમઃ 
 942. ૐ ભુવે નમઃ 
 943. ૐ ભવોલયૈ નમઃ 
 944. ૐ સુવીરાય નમઃ 
 945. ૐ રુચિરાઝદાય નમઃ
 946. ૐ જનનાય નમઃ
 947. ૐ જનજન્માદયે નમઃ
 948. ૐ ભીમાય નમઃ
 949. ૐ ભીમપરાક્રમાય નમઃ 
 950. ૐ આધારનિલયાય નમઃ
 951. ૐ ધાત્રે નમઃ 
 952. ૐ પુષ્પહાસાય નમઃ 
 953. ૐ પ્રજાગરાય નમઃ 
 954. ૐ ઉર્ધ્વગાય નમઃ 
 955. ૐ સત્યથાચારાય નમઃ 
 956. ૐ પ્રાણદાય નમઃ 
 957. ૐ પ્રણવાય નમઃ 
 958. ૐ પણાય નમઃ 
 959. ૐ પ્રમાણાય નમઃ
 960. ૐ પ્રાણનિલયાય નમઃ
 961. ૐ પ્રાણભૃતે નમઃ 
 962. ૐ પ્રાણજીવનાય નમઃ
 963. ૐ તત્ત્વાય નમઃ
 964. ૐ તત્ત્વવિદે નમઃ
 965. ૐ એકાત્મને નમઃ
 966. ૐ જન્મમૃત્યુજરાતિગાય નમઃ
 967. ૐ ભૂર્ભુવઃસ્વસ્તરવે નમઃ
 968. ૐ તારાય નમઃ
 969. ૐ સપિત્રે નમઃ
 970. ૐ પ્રપિતામહાય નમઃ
 971. ૐ યશાય નમઃ
 972. ૐ યશપતયે નમઃ
 973. ૐ યજ્યને નમઃ 
 974. ૐ યજ્ઞાાય નમઃ 
 975. ૐ યજ્ઞવાહનાય નમઃ
 976. ૐ યજ્ઞભતે નમઃ
 977. ૐ યજ્ઞકૃતે નમઃ
 978. ૐ યશિને નમઃ
 979. ૐ યજ્ઞભુજે નમઃ 
 980. ૐ યજ્ઞસાધનાય નમઃ
 981. ૐ યજ્ઞાન્તકૃતે નમઃ
 982. ૐ યજ્ઞગુહ્યાય નમઃ 
 983. ૐ અસ્નાય નમઃ 
 984. ૐ અન્નાદાય નમઃ
 985. ૐ આત્મયોનયે નમઃ
 986. ૐ સ્વયંજાતાય નમઃ 
 987. ૐ વૈખાનાય નમઃ 
 988. ૐ સામગાયનાય નમઃ 
 989. ૐ દેવકીનન્દનાય નમઃ
 990. ૐ સપ્ટે નમઃ 
 991. ૐ ક્ષિતીશાય નમઃ 
 992. ૐ પાપનાશનાય નમઃ 
 993. ૐ શદ્દભુતે નમઃ
 994. ૐ નંદકીને નમઃ
 995. ૐ ક્રિણે નમઃ 
 996. ૐ શારંગધન્વને નમઃ
 997. ૐ ગદાધરાય નમઃ 
 998. રથા પણયે નમઃ
 999. ૐ રક્ષોભ્યાય નમઃ 
 1000. ૐ સર્વપ્રહરણાયુધાય નમઃ

Leave a Comment